Caracteristicile unui contract de muncă: tot ce trebuie să știi « True HR
contract-de-munca

Caracteristicile unui contract de muncă: tot ce trebuie să știi

Caracteristicile unui contract de muncă: tot ce trebuie să știi

Lectură de 5 minute

Ce este un contract de muncă, ce informații trebuie să cuprindă și care sunt obligațiile ambelor părți implicate și ce se întâmplă odată cu suspendarea contractului de muncă? Acestea sunt principalele întrebări care se ivesc în mintea fiecăruia dintre noi când ne gândim la acest aspect. De aceea, vom răspunde la ele pe parcursul acestui articol. Toate informațiile sunt prevăzute în codul muncii.

Citește și:

» Ce este concediu prenatal și cum se plătește?
» Concediu fără plată – când îl utilizezi și ce avantaje aduce?

Ce este un contract de muncă?

contractul colectiv de muncă

Un contract individual de muncă este documentul oficial prin care o persoană fizică și una juridică încheie un acord de prestare servicii. Altfel spus, persoana fizică se angajează să presteze anumite activității pentru un angajator în schimbul unei renumerații. De regulă, un contract de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată.

Desigur că există și situații în care se poate stabili o perioadă exactă de colaborare. Cu toate acestea, un contract individual de muncă nu trebuie să se depășească 36 de luni.

Care este vârsta minimă de angajare?

Pentru ca o persoană să poate deveni salariată, legislația prevede ca aceasta să aibă împlinită vârsta de 16 ani. Desigur că se poate încheia un contract de muncă și la vârsta de 15 ani. Însă acest lucru este posibil doar cu acordul părinților sau al reprezentaților legali. Mai mult decât atât, activitatea pentru care se angajează un adolescent trebuie să fie potrivită vârstei sale. Conformul legislației, se interzice încadrarea în muncă a persoanelor cu vârste sub 15 ani.

Ce este contractul colectiv de muncă?

Contractul colectiv de muncă se referă la acordul încheiat între angajator și salariat reprezentat prin sindicat sau alt mod prevăzut de lege. Condițiile contractuale sunt stabilite de comun acord între cele două părți. Prin urmare, se stabilesc clauzele privind condițiile de muncă, salarizarea, alături de alte drepturi și obligații.

Ce informații trebuie sa cuprindă un contract de muncă?

Atât contractul colectiv de muncă, cât și cel individual trebuie să conțină toate informațiile în ceea ce privește modul de colaborare. De aceea, un contract de muncă trebuie să conțină anumite informații obligatorii, care sunt prevăzute în lege. Însă, în funcție de tipul de activitate, în acest contract de muncă se pot menționa și informații suplimentare.

Informații obligatorii într-un contract de muncă
 • Identitatea celor două părți între care se încheie acordul;
 • Locul / locurile de unde se va desfășura activitatea;
 • Postul pe care îl va ocupa salariatul în cadrul firmei;
 • Durata de la care se începe colaborarea, precum și data încetării prezentului contract de muncă (pentru cele pe perioadă determinată);
 • Riscurile la care este supus angajatul pe funcția pe care o va ocupa;
 • Durata concediului de odihnă;
 • Condițiile privind suspendarea contractului de muncă, precum și numărul de zile de preaviz;
 • Condițiile de remunerare (salariu de bază, tichete, comisioane, bonusuri, etc);
 • Durata programului de muncă și intervalul / intervalele orare în care angajatul va presta munca;
 • Criteriile de evaluare a angajatului;
 • Perioada de probă și durata acesteia.

În categoria clauzelor neobligatorii ale unui contract de muncă se pot include o serie de specificații asupra cărora ambele părți au convenit. Ele pot fi legate de modul de desfășurare a activității, tipul de activități incluse, cerințe profesionale, condiții de confidențialitate, etc.

Ce acte are nevoie angajatorul de la salariat pentru încheierea unui contract de muncă?

contract individual de muncă

Înainte ca angajatorul să poată emite contractul individual de muncă, are nevoie de anumite documente de la viitorul salariat. Documentele de bază sunt:
» Actul de identitate;
» Copii după actele de studii;
» Avizul medical după întocmirea analizelor necesare pentru medicina muncii

Desigur că există și anumite particularități, date de anumite situații. Astfel, pentru angajații căsătoriți se va cere certificatul de căsătorie. De asemenea, în cazul în care un angajat provine de la alt loc de muncă se va cere fișa de lichidare.

Ce obligații revin angajatorului?

Fiecare contract de muncă trebuie să fie stabilit în formă scrisă, în limba română, chiar dacă oricare din ambele părți are origini în afara țării. Acesta se redactează de către angajator, în două exemplare. Un exemplar va rămâne la angajator, în timp ce al doilea exemplar revine salariatului. Atât contractul individual de muncă, cât și contractul colectiv de muncă se semnează de ambele părți. De asemenea, se notează și data la care s-a produs înțelegerea.

suspendarea contractului de munca-1

Prin urmare, după încheierea acordului angajatorului îi revine obligația de a înregistra fiecare contract de muncă în registrul general de evidență al salariaților (REVISAL) cu o zi înainte de începerea activității. Dacă după semnarea contractului se modifică anumite condiții, acestea vor fi consemnate în acte adiționale.

Pe lângă acesta, angajatorul are obligația de a organiza mediul de lucru cât mai favorabil pentru angajați și de a-i informa pe aceștia referitor la toate modificările care intervin în proceduri și despre statusul financiar.

De asemenea, angajatorul este obligat prin lege să plătească salariile, să respecte confidențialitatea datelor personale ale angajaților. Angajatorii mai sunt obligați să elibereze toate documentele care atestă calitatea de salariat pentru angajați.

Care sunt responsabilităție angajatului?

Odată angajat, salariatului îi revin aceste drepturi:

 • Remunerarea corespunzătoare muncii pe care o depune;
 • Permisiunea pentru repaus săptămânal și concediu de odihnă;
 • Să fie tratat cu egalitate;
 • Dreptul la protecție în caz de concediere;
 • Dreptul de a participa la acțiuni colective.

În aceeași măsură, odată angajat în cadrul unei companii, angajatul are următoarele obligații:

 • Să respecte norma de lucru și atribuțiile înscrise în fișa postului;
 • Respectarea disciplinri în muncă, a cerințelor impuse în regulamentul intern și măsurile de securitate impuse;
 • Obligația de fidelitate față de angajator;
 • Să respecte secretul de serviciu;
 • Obligațiile prevăzute în contractul colectiv de muncă / contractul individual de muncă.

Suspendarea contractului de muncă

Odată cu suspendarea contractului de muncă angajatul își oprește activitatea în cadrul companiei. Prin urmare, la rândul său angajatorul încetează efectuarea plății salariului. Cele mai întâlnite situații pentru suspendarea contractului de muncă sunt:

 • La intrarea salariatului / salariatei în concediu paternal / maternal;
 • La intrarea salariatului în concediu pentru creșterea copilului, creșterea copilului bolnav, sau concediu pentru formarea profesională;
 • Dacă angajatul este nevoit să stea în carantină;
 • În cazul în care angajatul este arestat preventiv;
 • la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 • Dacă care angajatul trebuie să execute o funcție în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești;
 • Atunci când angajatul are de îndeplinit în sindicat o funcție de conducere;
 • În cazul unei situații excepționale (de exemplu, suspendarea activității companiei pe o anumită perioadă de timp).

Pe lângă situațiile enunțate mai sus, un contract individual de muncă mai poate fi suspendat în cazul în care angajatul absentează nemotivat.

Când se realizează încetarea unui contract de muncă?

Încetarea unui contract de muncă este o clauză care trebuie obligatoriu inclusă în procesul de negociere. Pentru că în funcție de natura contractului și a tipului de activități, motivele pentru suspendarea contractului de muncă pot fi foarte variate. Încetarea contractului de muncă se face după semnarea cererii de demisie. Ulterior, în funcție de condițiile din acel contract de muncă se va efectua perioada de preaviz. Dacă angajatul se află în perioada de probă la momentul depunerii demisiei, acesta nu are obligația de a respecta preavizul.

semnatura